JAARVERSLAG 2008

Inleiding
Bij de verzending van het jaarverslag 2007 heeft het nieuwe bestuur zich voorgesteld met een korte impressie van de bij de belastingdienst doorgebrachte jaren. Tevens is het vorig bestuur bedankt voor hun inzet met daarbij voor ieder een persoonlijk woord.

Ja, en nu ligt voor u het 1e jaarverslag van het nieuwe bestuur. Het afgelopen jaar was voor ons spannend. Bij een wisseling van een bestuur, in dit geval zelfs voltallig, wordt door de achterban, in dit geval onze leden, soms met argusogen tegen nieuwe gezichten aangekeken. Dus het was voor de nieuwe bestuursleden een uitdaging om ieder geval het vorig bestuur te evenaren en trachten het nog beter te doen. Zeker met het aanbieden van gemeenschappelijk vervoer voor de in 2008 te houden landelijke dag, was de financiële prognose lastig in te schatten. Uiteindelijk is de penningmeester erin geslaagd om ook 2008 te laten eindigen met een batig saldo.

Alle bestuursleden hebben in 2008 veel tijd en energie gestoken om de activiteiten voor de leden te organiseren. De secretaris heeft veel tijd besteed om de aanwezige administratie verder te digitaliseren, te centraliseren en de diverse aanmeldings-formulieren aan te passen aan de nieuwe structuur van het te voeren secretariaat. De penningmeester en de plaatsvervangend secretaris/penningmeester hebben de e-mailadressen van onze leden in het ledenbestand ingevoerd en tevens, ondersteund door de contact persoon, het ledenbestand gecontroleerd op volledigheid. De leden die over een e-mailadres beschikken kunnen nu ook langs digitale weg geïnformeerd worden. De plv. secretaris/penningmeester heeft eind 2008 een website opgezet. Voor hem dus een nieuwe functie binnen het bestuur als webmaster. Gezegd mag worden dat het vorig bestuur alle benodigde gegevens op een keurige manier heeft bewaard en overgedragen. Het huidig bestuur en de contactpersoon hebben voor de onderlinge communicatie naast telefonisch overleg ook veelvuldig gebruik gemaakt van het versturen van e-mailberichten. Bij het secretariaat zijn 192 berichten ontvangen en zijn er 120 verzonden.

Ledenbestand
Op de teldatum van 1-12-2008 bedroeg het aantal leden 259. Deze teldatum dient als maatstaf voor de te ontvangen subsidie in 2009.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 5x vergaderd. De eerste vergadering was samen met het vorig bestuur, waarbij de (financiële) administratie is overgedragen.
Tijdens de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

·Begroting 2008
·Financiën
·Keuze van de dagexcursie
·Kerstpakketten
·Kerstviering
·Soosmiddagen
·Nieuwe locatie voor de ontmoetingen
·Landelijke dag
·Public relations
·Contacten met het servicebureau
·Overige zaken die PaH aangaan

Om de activiteiten tijdig in goede banen te kunnen leiden is gebruik gemaakt van een opgestelde activiteitenjaarkalender.

Algemene vergadering van regiovertegenwoordigers
Op 14 mei 2008 heeft de voorzitter samen met de contactpersoon de algemene ledenvergadering van de regiovertegenwoordigers bijgewoond in Apeldoorn. Onder meer is gesproken over de hoogte van de jaarlijkse subsidie en de activiteiten die de regio’s in een jaar ontplooien. Wat het laatste betreft mag toch gezegd worden dat PaH tot één van de betere regio’s gerekend mag worden wat betreft het organiseren van activiteiten, waarbij getracht wordt om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. Sommige regio’s vragen een volledige bijdrage voor het deelnemen aan activiteiten.

Soosmiddagen
De op 11 maart en 9 oktober 2008 gehouden soosmiddag stond weer in het teken van een gezellig samenzijn.

Dagtocht
Op 20 mei 2008 werd met 86 deelnemers in 2 touringcars afgereisd naar Schoonebeek in Drenthe voor een excursie met wetenswaardigheden over olie, veen en zandtapijt strooien. Na de gebruikelijke kop koffie of thee met gebak onderweg werd, voordat een aanvang werd genomen met de excursie, genoten van een Drentsche koffietafel. Helaas moest de excursie ingekort worden om op tijd aanwezig te zijn bij het diner. Toch leuk om te horen dat bij de oliewinning rond Schoonebeek, Nederland en Duitsland onder elkaars grondgebied olie oppompen. Zandtapijt strooien is een hele kunst. Door de gidsen werd verder verhaald over de wijze waarop vroeger het veen werd gewonnen. Op zich een interessante excursie. De dag werd in Elburg afgesloten met een heerlijk diner. Een lange dag die de moeite waard was om iets te proeven van de mooie provincie Drenthe.

Landelijke dag
Aan deze op 17 september 2008 in het “Nieuwegeins Business Center” gehouden dag is door 52 leden van PaH deelgenomen. Ondanks startproblemen bij de heenreis werd toch nog op tijd in Nieuwegein gearriveerd. Het aangeboden, niet overvolle, programma viel zonder meer bij iedereen in de smaak. Ook dit keer was er weer gezorgd voor een lunch en een afsluitende borrel. Bij het digitaal informatiepunt was gelegenheid om aanwezige oud-collega’s op te sporen. Dit bleek een groot succes. Om 16.00 uur werd de terugreis aanvaard. Één van de leden, t.w. Karel Ferbuijt, heeft zelfs de oktobereditie van “Belastingwerk” gehaald. Hij staat namelijk met 2 oud-collega’s op één van de foto’s die bij het verslag van de landelijke dag behoren.

Nieuwe locatie
Afgaande op eerder ontvangen berichten over verhuizing in 2009 van de thans in Rijswijk en Den Haag gehuisveste afdelingen van Belastingdienst Haaglanden naar een kantoorlocatie in de Prinsenhof, heeft het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De eerste contacten zijn gelegd om een nieuwe ontmoetingsruimte met barfaciliteiten voor de leden te waarborgen. In dit geval vindt ook overleg plaats met het bestuur van AFC. Deze personeelsvereniging is ook gebaat bij een nieuwe ontmoetingsruimte voor haar leden.

Kerstpakketten
Aangezien in 2007 de bezorging van de kerstpakketten door TNT niet vlekkeloos is verlopen, bleek uiteindelijk dat 3 leden van PaH ontstoken zijn gebleven van een pakket, ondanks de toezegging van de leverancier om na te bezorgen. Als compensatie heeft het bestuur de gedupeerde leden in 2008 een cadeaubon aangeboden ter waarde van het kerstpakket. Het bestuur gaat er vanuit dat bij de bezorging van de pakketten 2008 geen leden zijn overgeslagen, want er zijn geen meldingen ontvangen wegens een niet ontvangen pakket.

Attentie Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Op verzoek van het Personeelsfonds zijn 4 leden van PaH door het bestuur voor-gedragen om, wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden, in aanmerking te komen voor de door het fonds met Kerstmis te verstrekken attentie. Voor zover is na te gaan is de voordracht gehonoreerd.

Kerstviering
Ook in 2008 was de kerstviering weer een groot succes.145 leden hebben eraan deelgenomen. In zijn toespraak heeft de voorzitter aandacht geschonken aan onder andere het oude bestuur, een nieuwe locatie, de grote opkomst en de primeur van een eigen website. De om 16.00 uur gearriveerde voorzitter van het managementteam Wil de Haan, memoreerde onder meer dat de leiding van de belastingdienst het nog steeds op prijs stelt dat gepensioneerde medewerkers van de belastingdienst, en met name Haaglanden, elkaar bij bepaalde activiteiten periodiek kunnen ontmoeten. Dit geeft een positieve uitstraling naar de werkvloer. In ieder geval zal gezorgd worden dat een ontmoetingsruimte in de nieuwe locatie gewaarborgd is, desnoods extern, aldus Wil de Haan. Het aangeboden warme en koude buffet liet iedereen zich onder genot van een drankje goed smaken. De gehouden loterij met leuke prijsjes was weer een succes. Na afloop werd als traditionele toegift een kerstkrans meegegeven.

AFC
Tijdens de soosmiddagen en kerstviering is ook weer in 2008 in het belastinggebouw te Rijswijk de aanwezige bar bezet door vrijwilligers van de personeelsvereniging AFC. Op een vlotte en prettige manier worden de aanwezigen bediend van een drankje, een hapje en een nootje.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten, toch enigszins om de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH heeft het bestuur gemeend om 2008 een brief met wetens-waardigheden te verspreiden. Deze brief is in maart en augustus verschenen.

Website
Tijdens de kerstviering heeft de voorzitter de primeur aangekondigd van een heuse eigen website van PaH, die halverwege december 2008 op de kabel is gegaan: www.pahaaglanden.nl.
Dit vormt één van de activiteiten van het bestuur in kader van public relations.

Servicebureau in Apeldoorn
Met de 2 medewerkers van dit bureau, dat onder meer voor alle regio’s het ledenbestand bijhoudt en de kerstpakketten verzorgt, is in 2008 regelmatig contact geweest.

Haaglanden Breed
In het bedrijfsblad van belastingdienst Haaglanden “Haaglanden Breed” heeft in het in januari 2008 verschenen Themanummer een artikel gestaan, geschreven door oud-secretaris Henk van den Berg met de titel: “Een persoonlijke herinnering aan Terminus”. In dit artikel worden enkele anekdotes aangehaald die Henk tijdens zijn functie als chef Algemene Zaken heeft meegemaakt in en rondom “Terminus”. In december 2008 werd het bestuur benaderd met verzoek om een artikel te leveren over de PaH, in de ruimste vorm. Het bestuur heeft
hieraan graag voldaan al was,  i.v.m. de gestelde deadline, de voorbereidingstijd van krap
een week wel heel erg kort. Het artikel zal opgenomen worden in een in 2009 te verschijnen editie van ‘Haaglanden Breed”.

Ontvallen leden
Buiten prettige mededelingen helaas ook droevige gebeurtenissen. In 2008 zijn 4 leden ons ontvallen. Het bestuur heeft de nabestaanden hun medeleven betuigd. In het bijzonder wordt stil gestaan bij het 18 december 2008 overlijden van oud-voorzitter Lammert Venema. Een delegatie van het huidig en vorig bestuur, de contactpersoon en een lid hebben de plechtigheid, voorafgaande aan de crematie, bijgewoond. Oud-bestuurslid Daaf Boogaard heeft namens de Postactieven Haaglanden een toespraak gehouden en Lammert Venema bedankt voor zijn inzet en verrichte diensten. In een door ex-secretaris Henk van den Berg geschreven “In Memoriam” wordt Lammert Venema herdacht.

Spijkenisse, 22 januari 2009

Namens het bestuur van PaH,Rob Bouwmeester
     (secretaris)