Jaarverslag 2009


Algemeen
Zoals gebruikelijk een terugblik op het afgelopen jaar. In 2009 is weer veel tijd en energie gestoken in het organiseren van allerlei activiteiten voor de leden. Dit uitte zich in twee soosmiddagen, een “dagje uit” en een kerstbijeenkomst. Ook het onderhouden van de contacten via - email, telefoon maar ook middels vergaderingen - met name met de CPB nam de nodige tijd in beslag.

De website www.pahaaglanden.nl vroeg de nodige aandacht en werd verder ontwikkeld.

Ledenbestand
Mede aan de hand van een schoning in samenwerking met het Servicebureau CPB werd het ledenbestand dit jaar geoptimaliseerd. Per 1 december 2009 - de peildatum in het kader van de bestaande subsidieregeling - waren er 253 personen geregistreerd.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2009 helaas afscheid nemen van
S. Somai-Thakoerdjal, K.D. Ferbuijt, J.A. Hulzinga, F.J. Blume-v.d. Meer en H. v.d. Veen.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2009 uiteindelijk 4 keer. Tjitra Spaans-Bhansing is tijdens de bestuursvergadering van 19 november jl. tot bestuurslid gekozen.

Rob Bouwmeester maakt met ingang van 1 december 2009 geen deel meer uit van het bestuur. We zijn dankbaar voor het vele door hem als secretaris verrichte werk.

Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (plv. secretaris/penningmeester), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning).

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2009 tweemaal een brief met wetenswaardigheden verspreid. Deze brief is in februari en augustus verschenen.

Haaglanden Breed
In het januari-februarinummer (2009) van Haaglanden Breed werd een stuk opgenomen met name handelend over het bestaan, de doelstelling en de activiteiten van onze vereniging de Postactieven Haaglanden. Voor de inhoud wordt verwezen naar het betreffende nummer. Ook is het integraal terug te vinden op onze site www.pahaaglanden.nl. Opgemerkt wordt dat als gevolg van bezuinigingen het blad Haaglanden Breed inmiddels gedwongen is op te houden te bestaan.

Soosmiddagen
Dinsdag 17 maart en donderdag 17 september werden onze traditionele soosmiddagen - nog steeds in het CBG Rijswijk - gehouden. Het was zoals altijd gezellig en gemoedelijk. Onder het genot van een kopje koffie en of thee met iets er bij, en later voor velen nog iets sterkers praatten we met z’n allen weer even bij. En werd uitgekeken naar respectievelijk het jaarlijkse uitje in mei en de kerstbijeenkomst in december.

Dagje Uit
Donderdag 14 mei zijn we er lekker op uit geweest. Om 09:00 uur vertrokken we met z'n vierentachtigen in twee bussen van good old Pasteur naar Heusden waar we onthaald werden met een lekker kopje koffie met appeltaart. Onder leiding van gidsen maakten we een interessante wandeling door het unieke oude vestingstadje. Terug in de bus maakten we een tour door het prachtige Land van Altena om vervolgens in Lage Zwaluwe de lunch te gebruiken. Na dit smakelijke gebeuren werd het tijd voor de Biesbosch. En die deden we per boot. In Drimmelen stapten we aan boord van de Catharinaplaat voor een gezellige vaartocht van 2 uur door het prachtige natuurgebied. Tenslotte met de bussen naar het kleine dorp Wagenberg waar in een goed en gezellig restaurant het diner wachtte. Uiteindelijk waren we weer om goed 21:15 uur terug bij de opstapplaats in Den Haag en konden we terugkijken - dank ook aan de weergoden  - op een erg geslaagde dag. Foto’s terug te zien op onze website.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Inmiddels zijn ruim 18.000 (oud)collega’s contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit!

Onze eigen zeg maar wervingsactie was een succes. Van de leden die nog geen lid waren, meldden zich 25% aan als lid! Een verdubbeling van het aantal dat reeds lid was. Op onze site is overigens nog steeds een aanmeldingsformulier te vinden.

Na bemiddeling door ons bestuur zijn overigens in 2009 6 leden voorgedragen voor zo’n attentie. Deze voordracht werd volledig gehonoreerd.

Website www.pahaaglanden.nl
Er wordt hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen (al dan niet op verzoek). Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen t.a.v. locaties bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie) dat eerder is gemeld via bijvoorbeeld nieuwsbrieven: check de site, zoals dat heet. Het aantal mensen dat dit deed groeide gestadig, te zien via de statistieken van de site.

Servicebureau Postactieven
Een nieuwtje betrof het als postactieve toegang kunnen krijgen tot BDplaza. De min of meer nieuwe ontmoetings- en discussieplaats voor Belasting-dienstmedewerkers op internet. Naast belastingtechnische zaken vindt u er info  - en kunt u van gedachten wisselen - over de meest uiteenlopende onderwerpen. Aanmelden mogelijk via het Servicebureau Postactieven (www.cpb-pa.nl).

Kerstbijeenkomst
Dinsdag 15 december (zie foto’s op de website) was er weer onze druk bezochte kerstbijeenkomst. Bijna 150 (!) leden maakten van de gelegenheid gebruik elkaar weer eens te zien, van gedachten te wisselen onder het genot van een lekker kopje koffie/thee, of een sterker drankje. Maar zeker ook van de het warme- en/of koude buffet. Dit jaar voor het eerst verzorgd door Maison Boer uit Maasdijk (voor herhaling vatbaar). En aan het eind was er nog een kerstkrans.

Voorzitter Johan Goverde hield zijn toespraak en merkte op dat we in 2010 alweer 15 jaar zouden bestaan en vertelde verder dat het kerstpakket 2009 dit jaar zou bestaan uit een cadeaubon van € 15. Hij legde uit dat hiervoor gekozen was omdat de zogenoemde handlingskosten van een pakket dusdanig hoog geworden waren dat deze is géén verhouding meer stonden tot de inhoud. Dat nu zelf voor een kerstattentie gekozen kon worden speelde mee in de uiteindelijke keuze voor een cadeaubon. 
NB. Achteraf bleek één lid geen bon te hebben ontvangen. Vanzelfsprekend is meteen actie ondernomen en werd het betreffende lid alsnog van een bon voorzien.

Wil de Haan voorzitter van het Managementteam Haaglanden stelde de uitnodiging om - evenals in 2008 - acte de présence te geven bijzonder op prijs. Tevens maakte hij graag gebruik van de mogelijkheid een woordje tot ons te richten. Ondermeer memoreerde hij het belang en het bestaansrecht van een vereniging als de onze en constateerde hij een lang durende - noem het maar collegiale - saamhorigheid. Hij ging ook nog in op de complexheid van de inmiddels afgeronde verhuizing, de herinrichting en de nog te houden verbouwing in het voorjaar van 2010 van het gebouw de Prinsenhof. Maar ook op een zoveelste reorganisatie van de belastingdienst.

AFC
Tijdens de soosmiddagen en kerstviering is ook weer in 2009 in het CBG  Rijswijk de aanwezige bar bezet door vrijwilligers van de personeels-vereniging AFC. Hiervoor is onze welgemeende dank verschuldigd.


Rijswijk, 26 januari 2010


Ferrie vd. Heuvel
secretaris