Jaarverslag 2010

Algemeen
Een terugblik op het afgelopen jaar is een bekend fenomeen deze tijd van het jaar. Ook in 2010 - een lustrumjaar, we bestonden 15 jaar - is weer veel tijd en energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. Denk hierbij aan een soosmiddag (ééntje, de tweede viel weg vanwege de Landelijke Dag in september), een “dagje uit”,  de Landelijke Dag, en een speciale jubileumkerstbijeenkomst. Ook het onderhouden van de contacten via - email, telefoon maar ook middels vergaderingen - met name met de CPB nam zoals altijd  de nodige tijd in beslag. De communicatie met de leden via het internet is uitgebreid. Een grote groep leden krijgt inmiddels géén schriftelijke post meer, maar wordt per e-mail op de hoogte gebracht/gehouden. De website www.pahaaglanden.nl is op een gewenst niveau gebracht en wordt frequent bezocht. Veel leden schrijven al via de website in op activiteiten.

Ledenbestand
Per 1 december 2010 - de peildatum in het kader van de bestaande subsidieregeling - waren er 250 personen geregistreerd. Per saldo 3 minder dan het jaar ervoor.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2010 helaas afscheid nemen van H. v.d. Veen, N.F. van Borden, J. van Hoeven, H.J. de Vries, C.J.M.P. Boogaard-Quaadgras, H.J. Wouters, G.P.W. Willems, H.A. Vos, B.G. Kipp, M. Westhoff-Kalshoven en A.M.M. van Venetië-van Lent.

Op de site is overigens een overzicht te vinden van de ledenmutaties.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2010 werd vier keer bijeengekomen voor een bestuursvergadering.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2010 éénmaal een brief met wetenswaardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2009.

Soosmiddagen
Dinsdagmiddag 16 maart 2010 werd er van 14:00 uur tot 17:00 uur een gezellige soos gehouden. Onder het genot van een kopje koffie/thee (met een plakje cake en/of een koekje) en later in de middag met wat sterkers, werd door ruim 40 oud-collega's lekker ouderwets gekout. Ook het aankomende dagje-uit in mei was een dankbaar onderwerp van gesprek.

In 2010 was er als gevolg van de Landelijke Dag voor/van de postactieven op 29 september te Nieuwegein géén tweede soosmiddag.

Dagje-Uit
Dinsdag 18 mei 2010 vertrokken we om 09:00 uur - voor de allereerste keer  vanaf het belastingkantoor Haaglanden in de Prinsenhof te Den Haag - met twee bussen van Westland Bus (Pasteur) richting Veluwemeer. Doel: koffie met gebak en museumbezoek in Spakenburg. Het museum ’t Vurhuus aan de karakteristieke eeuwenoude haven en scheepswerf, feitelijk een soort overdekt openluchtmuseum (meerdere gerestaureerde pandjes), gaf op diverse manieren een interessant beeld van het dagelijkse leven en wonen in het 'echte' Spakenburg.

Vervolgens reden we met de bus naar Harderwijk. Daar scheepten we in om 14:00 uur voor een rondvaart met m.s. de Stad Harderwijk over het Veluwemeer, tegelijkertijd werd aan de inwendige mens gedacht. Na weer - voor het gevoel toch wel weer erg snel - voet aan wal in Harderwijk gezet, tijd op eigen gelegenheid het stadje te bekijken, wat rond te wandelen, te winkelen, en/of een terrasje te pakken. Rond 17:00 uur vertrokken we naar het pittoreske Haarzuilens voor een goed diner in ’t Wapen van Haarzuylen. Omstreeks 21:00 uur waren de laatsten terug vanwaar we vertrokken. De eersten stapten al eerder uit bij Zoetermeer. Het was mede dankzij het zonnige weer een geslaagd dagje-uit. Foto’s terug te zien via onze website.

Landelijke Dag
Woensdag 29 september 2010 werd de tweejaarlijkse 'Landelijke Dag Postactieven' onder de naam De Ontmoeting in Nieuwegein gehouden.

Deze bijeenkomst werd alweer voor de 5e keer wordt gehouden, Goed verzorgd (koffie/thee/lunch/borrel/Douane harmonie/Willeke Alberti en allerlei activiteiten). Met name bedoeld voor de uitwisseling van de onderlinge contacten, vandaar ook de naam De Ontmoeting. Van ons woonden uiteindelijk zo’n 50 leden deze geslaagde dag bij. Op onze site is een persoonlijk verslag van Hans v.d. Ham opgenomen.

Het aantal busdeelnemers was dusdanig teruggelopen dat het bestuur heeft moeten besluiten - met name kijkend naar het financiële plaatje - in het vervolg géén busvervoer meer aan te bieden.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

Na bemiddeling door ons bestuur zijn in 2010 2 leden voorgedragen voor zo’n attentie. Deze voordracht werd gehonoreerd. Voor de goede orde: het bestuur kan slechts PaH-leden voordragen die tevens lid zijn van het Personeelsfonds.

Website www.pahaaglanden.nl
Er wordt hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen (al dan niet op verzoek). Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen t.a.v. locaties bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie): check de site, zoals dat heet. Veel gebruikt is inmiddels ook de (handige) functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan soos, dagje-uit en kerstbijeenkomst. De statistieken gaven aan dat de site in 2010 goed bezocht werd.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2010 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen (www.cpb-pa.nl) kunt voor van allerlei postactieve zaken terecht ook voor het toegang kunnen krijgen tot Bdplaza. De min of meer nieuwe ontmoetings- en discussieplaats voor Belastingdienstmedewerkers op internet. Naast belastingtechnische zaken vindt u er info - en kunt u van gedachten wisselen - over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Kerstbijeenkomst
14 december 2010 de kerstbijeenkomst. 147 aanmeldingen. Gezellig bij elkaar van 14:00 tot 17:00 uur, met koffie/thee/koekje, met drankjes en erg lekker eten (koud- en warm buffet). De gratis loterij was als altijd een succes (lootjes ditmaal als verrassing getrokken op basis postcode). Aan het feit dat we als Postactieven Haaglanden 15 jaar bestonden werd op passende wijze aandacht geschonken. Kado: een multifunctionele lederen schrijfmap met stalen Parker ballpoint (beiden met inscriptie). Tevens vanwege de Kerst - evenals vorig jaar - een kadobon! Handelingskosten liggen dusdanig hoog dat bij een andere keuze - bijvoorbeeld voor een kerstpakket - erg weinig middelen overblijven voor het vullen van het pakket. Als bestuur moeten we gelet op de ons ter beschikking staande financiële middelen zeer kritisch zijn. En blijven, want gelet op de aangekondigde bezuinigingen voor de Belastingdienst (€ 400.000.000), zullen wij als onderdeel van de dienst zeker niet ongeschonden uit de strijd komen.

Voorzitter Johan Goverde hield zijn traditionele Kersttoespraak (tekst terug te vinden op de site) memoreerde vanzelfsprekend het lustrumjaar, het uitje, de soos, de Landelijke Dag, de kado’s, het kerstpakket, de bezuinigingen en het feit dat we nu toch echt wel voor de laatste keer tegast waren in het (voormalig) CBG Rijswijk.

Will de Haan voorzitter van het Managementteam Haaglanden en Pieter Bots stelden de uitnodiging om - evenals in voorgaande jaren - acte de présence te geven bijzonder op prijs. Will maakte graag gebruik van de mogelijkheid een woordje tot ons te richten. Naast felicitaties voor het 15 jarig bestaan noemde ook hij de zoveelste reorganisatie en grote bezuinigingen bij de belastingdienst, maar ook het bestaansrecht van een vereniging als de onze en constateerde net als voorgaande keren een merkbare collegiale saamhorigheid. Hij vertelde verder dat hij zelf per 1 januari 2011 met FPU ging en dat hij volgende keer weer aanwezig zal zijn op de kerstbijeenkomst, maar dan wel als lid van Postactieven Haaglanden! En wat de huisvesting van de Postactieven Haaglanden betrof, herhaalde hij hetgeen hij in 2009 al toezegde, “géén zorgen. Prinsenhof ontvangt jullie met open armen”. Hij realiseerde zich ook hiermee nu zijn opvolger Jan Hermans te binden.

Aan het eind van het gezellig samenzijn konden de aanwezigen hun kado’s en ook nog eens een kerstkrans (banket) in ontvangst nemen. Restte uiteindelijk nog de schone taak voor de bestuursleden ook de ruim 60 in aanmerking komende leden die niet op de kerstbijeenkomst konden zijn te voorzien van hun schrijfmap, pen en kadobon. In uitzonderingsgevallen was er de hulp van een collega en/of TNT-post.
Gemeld kan worden dat ondanks de barre winterse weersomstandigheden, met name in de periode rond de Kerst, een ieder daarin uiteindelijk voor het einde van het jaar is geslaagd.

Voor diverse reacties per e-mail wordt verwezen naar de website. Tevens waren er enkele telefonische dankbetuigingen.

AFC
Tijdens de soosmiddag en kerstviering is ook weer in 2010 in het CBG  Rijswijk de aanwezige bar bezet door vrijwilligers van de personeelsvereniging AFC. Hiervoor weer onze welgemeende dank.


Rijswijk, 25 januari 2011


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris