Jaarverslag PaH 2011


Algemeen
Het is weer tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar, het zestiende jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

In 2011 is er weer veel tijd/energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. We hadden dat jaar traditiegetrouw weer onze twee soosmiddagen, een "dagje uit", en uiteraard onze gezellige drukbezochte kerstbijeenkomst.

Het onderhouden van de contacten via - email, telefoon maar ook middels vergaderingen - met name met de CPB nam zoals altijd  de nodige tijd in beslag. De communicatie met de leden via het internet loopt uitstekend. Men gaat zijn digitale weg steeds meer en beter vinden. Veel leden krijgt inmiddels géén schriftelijke post meer, maar worden per e-mail op de hoogte gebracht/-gehouden. De website www.pahaaglanden.nl geeft vanzelfsprekend ook alle informatie en wordt steeds vaker c.q. druk bezocht. Inschrijven via de website op activiteiten is normaal geworden.

Ledenbestand
Per 1 december 2011 - de peildatum in het kader van de bestaande subsidieregeling - waren er 264 personen lid van onze vereniging. Per saldo 14 meer dan het jaar ervoor.

Als gevolg van overlijden moesten we in 2011 afscheid nemen van B.D. Blom, G. van Hattem, I.J.M. Lahnstein-Lemckert, M. Bom, T.C. Lahnstein en ons oudste lid P.D. de Ridder.

Op de site is overigens een overzicht te vinden van alle ledenmutaties.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Spaans-Bhansing (ondersteuning). In 2011 werd vier keer bijeengekomen voor een bestuurs-vergadering.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2011 eenmaal een brief met wetens-waardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2010.

Soosmiddagen
Dinsdagmiddag 15 maart 2011 en donderdagmiddag 15 september 2011 werd er van 14:00 uur tot 17:00 uur een gezellige soos gehouden. Onder het genot van een kopje koffie/thee (met een plakje cake en/of een koekje) en later in de middag met wat sterkers, kwamen respectievelijk (afgerond) 40 en 20 oud-collega's gezellig bij elkaar. Voor het eerst werden de soosmiddagen in het CBG Haaglanden in de Prinsenhof gehouden. Tijdens de septemberbijeenkomst was er tevens een interessante rondleiding door het CBG. Dank nog aan de heren R. Mes en P.v.d. Mey.

Dagje-Uit
Donderdag 19 mei 2011 vertrokken we om 09:00 uur - inmiddels voor de tweede keer vanaf het belastingkantoor Haaglanden in de Prinsenhof te Den Haag - met twee bussen van Pasteur richting Utrechtse Heuvelrug. Doel: het kaasmuseum De Weistaar in Maarsbergen. Een beetje druilerig weer toen, maar de koffie met gebak maakte alles goed.

Vervolgens reden we "binnendoor" via Leusden, langs Soest en Soestdijk, Baarn en Naarden naar de binnenstad van Amsterdam. Lunchen bij "de Keizerskroon" om de hoek van de Zeedijk. Prima verzorgd. Daarna ruim anderhalf uur de tijd om op eigen gelegenheid de binnenstad met een bezoekje te vereren, om vervolgens op het Damrak in te schepen bij rederij Plas op een rondvaartboot voor een tocht door de grachten van Amsterdam en het IJ. Erg leuk, zeker met dat zonnetje dat inmiddels ruimschoots aanwezig was.

Het instappen op- en wegrijden van de Prins Hendrikkade bleek een vak apart maar het lukte uiteindelijk Amsterdam uit te komen en koers te zetten naar Buitenkaag. Daar gebruikten we in restaurant Kaagzicht - tijdens een mooie zonsondergang - een goed verzorgd diner. Twaalf uur na vertrek waren we weer bij de Prinsenhof en konden we weer terugkijken op een geslaagde dag. Op de site zijn foto's van het dagje-uit te bekijken, gemaakt door Piet de Böck/Astrid van Buren, Bert de Jong, Johan Goverde en Ferrie v.d. Heuvel.

Landelijke Dag
De tweejaarlijkse landelijke Dag Postactieven is veiliggesteld. Peter Veld de huidige directeur-generaal Belastingdienst zegde de voortzetting van de subsidie toe tijdens een overleg met de Commissie Postactieven. Tevens werd afgesproken de subsidieregeling postactieven te continueren, in die zin dat de hoogte van het bedrag voorlopig is bevroren en gehandhaafd blijft op het huidige niveau. De eerstvolgende Landelijke Dag is overigens vastgesteld voor 26 september 2012.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega's zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

Door ons bestuur is in 2011 ditmaal niemand voorgedragen voor een attentie. Voor de goede orde: het bestuur kan slechts PaH-leden voordragen die tevens lid zijn van het Personeelsfonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte etc.).

Website www.pahaaglanden.nl
Er is weer hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen (al dan niet op verzoek). Naar de mening van het bestuur is dat weer gelukt. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen t.a.v. locaties bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie): check de site, zoals dat heet. Veel gebruikt is inmiddels ook de (handige) functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan soos, dagje-uit en kerstbijeenkomst. De statistieken gaven aan dat de site in 2011 goed bezocht werd - vaker alweer dan in 2010.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2011 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt u voor van allerlei postactieve zaken terecht. Hun eigen site www.cpb-pa.nl wordt ook steeds vaker bezocht.

Kerstbijeenkomst
13 december 2011 de kerstbijeenkomst. Voor het eerst in de Prinsenhof. 153 aanmeldingen maar liefst. Wegens verhinderingen op het laatste moment, met name als gevolg van ziekte, gaven 138 mensen acte de présence. Gezellig bij elkaar van 14:00 tot 17:00 uur, met koffie/thee/koekje, met drankjes en weer erg lekker eten (koud- en warm buffet). De gratis loterij was als altijd een succes (lootjes weer getrokken op basis postcode).

Voorzitter Johan Goverde hield zijn traditionele Kersttoespraak, merkte onder meer op dat dit de eerste keer is in de Prinsenhof. Hij stond even stil bij de in 2011 overleden (zes) leden. En was verder blij zoveel leden op de Kerstbijeenkomst te treffen. Tenslotte kondigde hij als gast de heer Jan Hermans aan. De nieuwe directeur van de Belastingdienst Haaglanden.

Deze heette iedereen welkom in de Prinsenhof, stelde zich zelf in een korte toespraak voor, en bedankte het bestuur voor de uitnodiging. Was blij verrast met zo'n blijk van belangstelling door de ex-medewerkers van de Belastingdienst voor gelegenheden zoals deze. Hij haalde verder nog even de bezuinigingsperikelen aan die ook aan de Belastingdienst niet zullen voorbijgaan. Met name in 2012 zal dit zijn invloed op het personeelsbestand hebben. Hij wenste tenslotte een ieder een fijne Kerstbijeenkomst.

Pieter Bots maakte overigens ook (weer) graag gebruik van de uitnodiging onze bijeenkomst bij te wonen.

Aan het eind van het gezellig samenzijn namen de aanwezigen hun traditionele kerstkrans (banket) in ontvangst.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk bestond het "kerstpakket" weer uit een cadeau-bon die gelijktijdig met een kerstwens aan de leden is gestuurd.

Dank
Tijdens de soosmiddagen en kerstviering was ook weer in 2011 in de Prinsenhof de aanwezige bar bezet door vrijwilligers van de personeelsvereniging AFC. Hiervoor onze welgemeende dank. In dit kader dienen ook Stiny Goverde, Rina v.d. Heuvel en Jenny de Jong genoemd worden die heel erg veel werk hebben verricht m.b.t. de koffie/thee voorziening en het warm- en koud buffet. Grote klasse.


Rijswijk, 19 januari 2012


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris