Jaarverslag PaH 2017


Algemeen
Tijd weer voor een terugblik op het afgelopen jaar, het tweeëntwintigste jaar van het bestaan van de Postactieven Haaglanden.

Inmiddels zit het huidige bestuur er alweer 10 jaar. Voor Jan v.d. Berg - 19 december 2017 overgekomen uit Emmen (ritje van 2 1/2 uur) om niks te missen van de kerstbijeenkomst op die dag - was dit aanleiding om toen de microfoon te pakken en het bestuur te bedanken voor hetgeen zij die 10 jaar allemaal hadden gedaan. Een spontane reactie die door velen, waaronder de bestuursleden, op prijs werd gesteld.

Zo was er ook in 2017weer de nodige tijd gestoken in het organiseren van activiteiten voor de leden. Een soosmiddag, een dagje-uit, en onze altijd drukbezochte gezellige kerstbijeenkomst met voor de deelnemers een Chinese-Indische maaltijd en na afloop een kerstkrans van Maison Kelder (per woonadres) , en tenslotte kreeg ieder lid - ook weer één per woonadres - een VVV-cadeaucard (ons alternatief ‘kerstpakket’) met kerstboodschap van de voorzitter toegezonden.

De website vol met informatie (denk ook aan foto’s van de activiteiten) werd druk bezocht. Inschrijven op activiteiten gebeurt inmiddels veelal via de website (ook wel per e-mail) en is veruit de gemakkelijkste/snelste manier.

Ledenbestand
Per 31 december 2017 waren 413 personen lid van onze vereniging.

Helaas moesten we als gevolg van overlijden in 2017 afscheid nemen van 3 leden. We gedenken Frans W. Brand, John M. Kleywegt en Jack J. van Wissen..

Met name als direct gevolg van de ontwikkelingen in de Dienst (Switch) ingezet in 2016 was er in 2017 nog sprake van een relatief grote aanwas van nieuwe leden. 25 leden veelal inclusief partner meldden zich aan.

Op de site vindt u een overzicht van de ledenmutaties van het afgelopen jaar. Bijgehouden met ingang van 2008.

Het komt voor dat oud-collega’s die dus voor de Dienst hebben gewerkt maar dóór de beëindiging van het dienstverband elders zijn gaan werken, en inmiddels met pensioen zijn lid willen worden van de Postactieven Haaglanden. Formeel kunnen zij niet als gepensioneerden van de Dienst worden gezien (landelijke beleid). Voor hen wordt door ons dan ook géén subsidie ontvangen. De mogelijkheid zich als buitenlid aan te melden heeft het bestuur geboden. D.w.z. lid worden tegen betaling van het vigerende subsidiebedrag. Gelet op financiële belangen is een (maximum)drempel noodzakelijk. Deze drempel bedraagt 3% van het aantal leden. In eerste instantie buiten de boot vallenden komen op een wachtlijst. Eind 2017 meldde één persoon zich aan voor deze regeling, overigens per 1-1-18.

Bestuur
Samenstelling per 31 december: Johan Goverde (voorzitter), Ferrie v.d. Heuvel (secretaris), Bert de Jong (penningmeester) en Tjitra Bhansing (ondersteuning). In 2017 werd driemaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Door Bert, mede in zijn hoedanigheid als kascommissiecontrolelid en Johan werd de jaarvergadering van de (landelijke) Commissie Postactieven Belastingdienst bijgewoond in - ditmaal - Soest.

Brief met wetenswaardigheden
Om de leden, buiten reguliere bijeenkomsten en de site om, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van PaH is er in 2017 éénmaal een brief met wetenswaardigheden verspreid tegelijk met het jaarverslag 2016. Beide zijn op de site terug te vinden.

Soosmiddag
Dit jaar waren twee soosmiddagen gepland. Maar als gevolg van onzekerheid omtrent subsidie c.q. budget en een door de jaren heen gebleken toch wel beduidend mindere belangstelling voor de tweede soos werd besloten de najaarssoos geen doorgang te laten vinden. De voorjaarssoos van dinsdag 14 maart 2017 werd door iets meer dan 40 leden bezocht. Een gezellige bijeenkomst in het bedrijfsrestaurant. De verzorging van de soos was voor het eerst sinds jaren niet meer in handen van AFC. Zij waren inmiddels met de catering gestopt. Albert van het bedrijfsrestaurant (B’Vital) nam - tot ieders tevredenheid - nu de honneurs waar.

Dagje-Uit
Het bezoek aan onze zuiderburen in 2016 proefde naar meer, zodat besloten werd in 2017 nogmaals af te zakken naar Vlaanderen. We gingen ditmaal met zijn 99-tigen (per saldo zo’n 10% afvallers) naar Gent om te sneukelen. Om 09:00 vertrokken we op dinsdag 16 mei vanaf het Haagse belastingkantoor, na eerst een kopje koffie/thee met een plakje cake genuttigd te hebben.

We arriveerden rond koffietijd in het Mastbos bij Breda waar koffie en gebak op ons stonden te wachten bij De Boschwachter. Vervolgens voldaan door naar Gent, waar we om 12:30 uur arriveerden. Vrije tijd voor bijvoorbeeld iets aan een lunch te doen of een terrasje te pakken. Om 14:30 begon het sneukelen. Sneukelen is Vlaams voor snoepen/smikkelen en dat deden we verdeeld in 5 groepen, elk met een eigen gids. Twee uur slenterden we door en langs de mooiste en lekkerste plekjes van Gent. Regelmatig werd gestopt voor wat proevertjes van Gentse specialiteiten. Aangevuld met een interessant verhaal. Erg leuk en lekker (!)  En dat met temperaturen die richting de 30 gingen.....

Om 16:45 uur vertrokken we weer met de bussen op weg naar Nederland om op een inmiddels vertrouwd adres, bij Restaurant Bouvigne Paradijs (Breda), ons tegoed te doen aan hun befaamde buffet. Jammer dat de reis naar het restaurant als gevolg van files door ongelukken 5 kwartier langer duurde dan normaal, maar om 19:15 uur konden we dan toch aanvallen. Klokslag 21:00 uur vertrek richting Den Haag, waar we iets na 22:00 uur aankwamen. Uiteindelijk maar een half uur later dan vooraf gepland. Keurig! Terugkijkend op een zeer geslaagde dag namen we afscheid van elkaar.

Kerstbijeenkomst
Onze Kerstbijeenkomst werd dinsdag 19 december gehouden. Er werd een warme Chinese-Indische maaltijd verzorgd door ook weer Albert c.s. van B’Vital. Gestart werd met koffie en/of thee met wat er bij. Om 15:00 uur hield voorzitter Johan Goverde zijn traditionele kersttoespraak, waarin ook  aandacht voor degenen die ons in 2017 ontvielen. Daarna ging de bar open en vervolgens het buffet. We hadden een record aantal deelnemers (rond de 200). Aan het einde van de bijeenkomst was er ook weer de bekende PaH-kerstkrans (Maison Kelder). Om 18:00 uur was tenslotte een ieder vertrokken en keken we terug op een meer dan geslaagde bijeenkomst. Speciale dank was er voor de mensen van BCFD en de beveiliging.

Als kerstattentie had het bestuur evenals voorgaande keren weer gekozen voor een VVV-attentie, ditmaal een card met een saldo van €15. Deze was samen met een kerstkaart met een kerstboodschap van de voorzitter al eerder aan de leden (één per woonadres) verzonden. Ons alternatief kerstpakket.

NB  Er was gekozen voor een aanmeldtermijn van een maand. Veel nieuwelingen werden verwacht als gevolg van de toeloop van nieuwe leden in de laatste paar jaar.  Dat vroeg om een flinke logistieke aanpak. Het bestuur had daarom besloten streng en consequent te handelen bij eventuele te late aanmeldingen en/of leden die zonder (aan)melding zich melden. Om die reden werd ook een eigen bijdrage van € 1 per persoon ingevoerd.  Te laat, niet aangemeld of niet betaald: sorry géén toegang. 

Website www.pahaaglanden.nl
Ook in 2017 is weer veel tijd gaan zitten om de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen. Denk hierbij ook aan het ‘smoelenboek’. Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen/activiteiten/-foto’s/locaties/tijdstippen bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie 2007-2017): check de site, zoals dat heet. Handig is de functie om je voor de diverse activiteiten aan te melden. Denk hierbij aan het dagje-uit en de kerstbijeenkomst.  De statistieken gaven aan dat de site in 2017 erg goed bezocht werd, met piekmomenten die afhankelijk waren van activiteiten.

Smoelenboek
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het ‘fotografisch vastleggen’ van leden. In 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn we daar mee doorgegaan en hebben we inmiddels ook veel foto’s kunnen voorzien van een naam. Sedert medio 2015 raadpleegbaar op de site onder de naam ‘het smoelenboek’. Nieuwe leden worden inmiddels bij aanmelding gevraagd om een (digitale) foto. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt. Toch is e.e.a. verre van compleet. Niet ieder (met name nieuw) lid heeft inmiddels voldaan aan het verzoek zijn/haar digitale fotootje aan te leveren. Vandaar bij dezen een herhaalde oproep. Stuur uw foto via een e-mail aan Bert de Jong postactievenhaaglanden@casema.nl voorzien van voor- en achternaam. Dank.

Klaverjassen
Het is voor de leden van de PaH mogelijk tweemaal per jaar bij de personeelsvereniging AFC in gebouw Prinsenhof te klaverjassen. Afgelopen jaar op 10 april (Paasdrive) en 18 december (Kerstdrive). Veel Postactieven van Haaglanden gaven acte de présence. Check de site ook voor info over inschrijven, data en uitslag.

Servicebureau Postactieven
Als bestuur werkten we ook in 2017 weer prettig samen met het Servicebureau Postactieven. Bij hen kunt ook u voor van allerlei postactieve zaken terecht. Ze hebben een eigen site www.cpb-pa.nl. Leuk om daar eens rond te neuzen.
Dankzij het bureau kwam er dit jaar de mogelijkheid B-werk Senior - een link die toegang geeft tot een selectie gemaakt van artikelen en nieuwsberichten eerder verschenen in de Beeldkrant. - te gebruiken.

Overigens roerige tijden gelet op de berichten omtrent een geheel andere financieringswijze van het postactieven-gebeuren door de Dienst. In december 2017 werd duidelijk dat e.e.a. grote gevolgen zal hebben voor het financieel reilen en zeilen van de verenigingen. De jaarlijkse bijdrage door de Dienst zal ingaande 1-1-18 voor bestaande leden met 35% worden gekort en voor nieuwe leden vanaf die datum zelfs met 70%! De bedoeling is verder dat er voor die nieuwe leden per 1-1-18 een - nog nader vast te stellen - contributie verschuldigd zal zijn. Wordt vervolgd....

Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Ruim 18.000 (oud)collega’s zijn contribuant. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie of aandacht. Dit geldt ook voor degenen die een (pre)pensioen of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit! Op onze site is een aanmeldingsformulier te vinden.

NB.  Voorheen konden door ons bestuur leden, die ook lid zijn van het Fonds en van wie het bestuur bekend is dat zij voldoen aan de gestelde criteria (moeilijke omstandigheden, ziekte e.d.) voorgedragen worden voor een attentie. Deze mogelijkheid is vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij het Fonds.Rijswijk, 16 januari 2018

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris