Wetenswaardigheden voor de leden van Postactieven Haaglanden 010209

Jaarverslag 2008
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde jaarverslag 2008.
Het bestuur is unaniem van mening dat zij het eerste jaar goed is doorgekomen en zich ingezet heeft om de door het vorig bestuur ingezette lijn te continueren. Indien na het lezen van het jaarverslag er opmerkingen, aanmerkingen of vragen zijn, schroom dan niet en neem contact op met één van de bestuursleden, waarvan de telefoonnummers en e-mailadressen in deze brief zijn opgenomen. Indien u over een internetverbinding beschikt dan graag per e-mail.

Landelijke dag op 17-09-2008
In aanvulling op het jaarverslag nog het volgende. Het bestuur heeft in het gastenboek op de website van het servicebureau namens de deelnemers van PaH haar dank uitgesproken voor de organisatie, die deze dag weer tot een groot succes heeft gemaakt. In “Belastingwerk”, editie oktober 2008 heeft u de impressie van “De Ontmoeting” kunnen lezen.
Gelet op de financiën kon het bestuur helaas het gemeenschappelijk vervoer naar het NBC niet geheel kosteloos aanbieden. Een compliment dat na afloop iedereen om 16.00 uur bij de bus was voor vertrek. De startperikelen die er ’s morgens waren, doordat de bus te laat arriveerde, zijn onder de aandacht van Pasteur gebracht. Een woordvoerder van Pasteur-reizen heeft hiervoor inmiddels excuses aangeboden.

Soosmiddag van 9 oktober 2008
Wellicht door de kort ervoor gehouden landelijke dag was de bezetting van de soos iets minder dan gepland. In ieder geval hadden degenen die hebben deel genomen aan de landelijke dag stof genoeg om de ervaring nog eens de revue te laten passeren en wellicht ook niet-deelnemers enthousiast te maken voor de landelijke dag in 2010.

Kerstpakketten
Aangezien er bij de secretaris geen meldingen zijn ontvangen over pakketten die niet bezorgd zouden zijn, gaat het bestuur er vanuit dat op elk adres van de leden PaH een kerstpakket is ontvangen. Hopelijk dat de inhoud in de smaak is gevallen.

Kerstviering 2008
Voor een impressie van deze geslaagde middag wordt verwezen naar het jaarverslag en de op de website geplaatste foto’s.

Website
Tijdens de kerstviering heeft de voorzitter het heugelijk nieuws bekend gemaakt dat onze
club nu ook over een eigen website beschikt: www.pahaaglanden.nl.
Het bestuur is nu niet meer enkel afhankelijk van mailing op papier, maar heeft nu de mogelijkheid om langs digitale weg de leden met nieuws eerder te bereiken. Wel realiseert het bestuur zich dat niet alle leden de beschikking hebben over een internetverbinding. De periodieke papieren mailing zal naast de digitale mailing voorshands blijven bestaan. Een eerste stap is gezet en onder beheer van Ferrie v.d. Heuvel als webmaster, zal deze website verder uitgebouwd worden. Inmiddels heeft het bestuur veel enthousiaste reacties ontvangen.

Dagje uit
Het bestuur is weer druk doende bij het uitzoeken van een dagje uit in mei 2009. Zodra de bestemming definitief is vastgesteld zult u geïnformeerd worden.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën
In het jaarverslag heeft u kunnen lezen dat 4 leden, die tevens lid zijn van het Personeelsfonds, door het bestuur van PaH zijn voorgedragen voor een extra attentie met Kerstmis, gelet op bijzondere omstandigheden. Maar wat houdt dit nu in en kan ik ook voor een attentie in aanmerking, zult u zich wellicht afvragen? Hierna een korte toelichting.
Van de “Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën” kunnen zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF lid worden. Inmiddels zijn ruim 18.000 (oud)collega’s contribuant voor het luttele bedrag van € 5,45 per jaar. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner.

Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit!
Tijdens zijn kersttoespraak heeft voorzitter Johan Goverde al aangegeven dat degenen die nog geen contribuant zich bij de secretaris kunnen vervoegen voor een aanmeldingsformulier. Aangezien niet alle leden tijdens de kerstviering aanwezig waren, is gekozen om bij deze mailing een aanmeldingsformulier te voegen. Besluit u om contribuant te worden, dan kunt u het ingevulde formulier retourneren aan het op dit formulier voorkomend adres van het fonds.

Activiteiten Federatie Personeelsverenigingen Financiën ( FPF)
In de nieuwsbrief van november 2008, nr. 9A, afkomstig van het Servicebureau Postactieven is een jaaroverzicht opgenomen van de door het FPF in 2009 te organiseren
(sport)activiteiten. Tevens is hierbij het adres van de contactpersoon vermeld. Het schema is ook op de website van PaH te vinden. Liefhebbers kunnen op eigen initiatief zich bij de vermelde contactpersoon opgeven voor een bepaalde activiteit. Leuk om eens aan een natuurwandeling Utrecht e.o. deel te nemen of aan een fiets-/wandeldag /Nordic walking. Er dient echter op eigen gelegenheid gereisd te worden.
Overigens is het bestuur benieuwd of er leden zijn die in de afgelopen jaren wel eens aan een activiteit van de FPF hebben meegedaan. Indien dit het geval is geweest dan zijn wij nieuwsgierig naar uw ervaring. Wilt u in dit geval contact opnemen met één van de bestuursleden om uw ervaring te vertellen. Wellicht dat na publicatie van uw verhaal er meer leden enthousiast kunnen worden gemaakt om deel te nemen aan een activiteit.

Belangrijke data in 2009
De planning voor de activiteiten in 2009 is als volgt:

Soos           : dinsdag     17 maart 2009,         aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur.
Dagje uit    : donderdag 14 mei 2009,            vertrek 08:45 uur, einde 21:15 uur
Soos           : donderdag 17 september 2009,
aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur
Kerstviering: dinsdag     15 december 2009, 
aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur

NOTEER DEZE DATA IN UW AGENDA OF OP DE KALENDER!!!

Voor de soosdagen zal namelijk van te voren géén aanmeldingsformulier meer gezonden worden. Zonder nader bericht zullen de soosmiddagen en kerstviering voorshands gehouden worden in het Belastinggebouw Rijswijk, Steenvoordelaan 370 te Rijswijk. Mocht de locatie wijzigen, dan zult u hierover tijdig  geïnformeerd worden.

Bereikbaarheid bestuursleden

Johan Goverde      voorzitter           tel.: 079 3316359 e-mail: goverde1947@casema.nl 
Rob Bouwmeester secretaris          tel.: 0181 671564 e-mail: bouwmeester24@online.nl
Bert de Jong         penningmeester tel.: 079 3460054 e-mail: postactievenhaaglanden@casema.nl Ferrie vd Heuvel    plv. secretaris/
                           penningmeester tel.: 070 3947136 e-mail: ferrie@ziggo.nl