Rijswijk, 24 februari 2017

                                                            NIEUWSBRIEF

Beste mensen, 


ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de activiteiten in het jaar 2017. 

Wegens  overschrijding van het budget van de Belastingdienst is het op dit moment onduidelijk wat de financiële consequenties voor ons Postactieven Haaglanden qua subsidietoekenning zullen zijn. Een deel van de subsidie voor activiteiten is ontvangen maar voor het overige blijven we vooralsnog in het ongewisse. Ook voor de jaren na 2017 zal dit waarschijnlijk invloed hebben. Wij als bestuur zullen derhalve soberder moeten plannen en in een voorkomende gevallen over moeten gaan tot het vragen van (hogere) eigen bijdrages.

Kijk voor de stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen overigens regelmatig op onze website (www.pahaaglanden.nl). Deze is zo up-to-date mogelijk.

ID-BEWIJS
We maken de leden die van plan zijn van onze activiteiten gebruik te maken attent op de legitimatieplicht bij het aanmelden aan de balie bij de mensen van de beveiliging in het gebouw Prinsenhof (Belastingkantoor Den Haag). Zonder geldig ID-bewijs zal de afdeling beveiliging géén toestemming verlenen tot toegang!

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2016 is door de secretaris opgesteld en in de bestuurs- vergadering van 21 februari 2017 vastgesteld. Zie de bijlage van deze nieuwsbrief.

LEDEN
Per 1 december 2016 - de peildatum voor toekenning subsidie - waren er 398 personen lid van onze vereniging.

SOOSMIDDAGEN
Als gevolg van het feit dat er in 2017 géén Landelijk Dag voor de Postactieven is (zoals bekend in principe eens in de twee jaar) gaan we dit jaar weer voor twee soosmiddagen. 

De voorjaarssoos wordt dinsdag 14 maart en de najaarssoos donderdag 14 september gehouden. U en/of uw partner zijn vanaf 14:00 uur van harte welkom. Bar dicht 16:30 uur. Het is niet nodig u van te voren aan te melden. Maar noteer wel beide data in de agenda. Er volgt géén aparte uitnodiging meer.
LET OP INMIDDELS IS BESLOTEN DE SOOS VAN 14 SEPTEMBER NIET DOOR TE LATEN GAAN!

Locatie: het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) Pr. Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijkse uitje staat op de rol voor dinsdag 16 mei 2017. Evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen - hebben we weer een gezellige dagtocht in petto. Deelname zoals altijd voor eigen risico. Sluit bijv. zelf een annuleringsverzekering af.

Programma
Het bezoek aan onze zuiderburen vorig jaar smaakte naar meer. We zakken dus weer af richting zuiden en gaan ditmaal naar Gent om te sneukelen. Vertrek om 08:45 uur vanaf het Haagse belastingkantoor. Verzamelen rond 08:15 uur. De koffie/thee staat klaar.

We arriveren rond koffietijd in het Mastbos bij Breda waar de koffie en gebak op ons staan te wachten. Voldaan rijden we door naar Gent alwaar u even wat vrije tijd heeft om bijvoorbeeld iets aan een lunch te doen of een terrasje pakt. Deze lunch is net als vorig jaar niet inbegrepen bij het arrangement en dus voor eigen rekening. Maar eet niet teveel want we gaan nog sneukelen.

Sneukelen? Ja! Sneukelen is Vlaams voor snoepen/smikkelen en dat doe je terwijl een gids je door de mooiste en lekkerste plekjes van Gent voert. Af en toe stopt hij voor wat proevertjes.

Aan het eind van de middag rijden we terug naar Nederland en stoppen we evenals vorig jaar bij Restaurant Bouvigne Paradijs (Breda) om ons tegoed te doen aan het veelal Oosters Eten. Er wordt u één drankje aangeboden. De overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Tenslotte rijden we weer huiswaarts en komen we omstreeks 21:30 uur weer bij het vertrekpunt aan.

Kosten 
Er is een eigen bijdrage van € 27,50 per persoon. 

AANMELDEN
Aanmelden BIJ VOORKEUR via de website (www.pahaaglanden.nl bij 'activiteiten' en 'dagje-uit') of middels een e-mail aan Bert de Jong. Degenen die de uitnodiging per post ontvingen kunnen gebruik maken van de aanmeldstrook. Uw aanmelding dient in ieder geval uiterlijk zondag 12 maart 2017 door ons te zijn ontvangen.

Aantal beschikbare plaatsen is niet onbeperkt. Schrijf dus snel in, voorkom teleurstelling.

Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, mits als lid geregistreerd.

Degenen die zich tijdig hebben aangemeld voor het dagje-uit krijgen zo snel mogelijk bericht. Ook over de betaling van de eigen bijdrage van € 27,50. Tijdige betaling is overigens wel een voorwaarde voor deelname. 

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel dan wel met Tjitra Spaans-Bhansing telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 06 19660671, e-mail: ferrie@ziggo.nl. Die van Tjitra tijdens kantooruren 088 152 2377 of per e-mail t.spaans-bhansing@belastingdienst.nl.

SMOELENBOEK
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het “fotografisch vastleggen” van leden. Nieuwe leden worden bij aanmelding gevraagd zelf voor een (digitale) foto te zorgen. Uiteindelijk komen de foto’s beschikbaar op de eigen site. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt. 

E.e.a. is nog niet compleet. Check de site (via hoofdmenu is het smoelenboek te benaderen). Komt u er achter dat uw foto er niet bij zit (of die van uw partner) schroom dan niet een digitaal (pas)fotootje aan Bert de Jong - de beheerder van het smoelenboek - te sturen. E-mailadres postactievenhaaglanden@casema.nl. Klopt een naam niet (of ontbreekt er een naam) eveneens graag even doorgeven.

KLAVERJASSEN
Als u wilt klaverjassen bent u als lid van de PaH van harte welkom bij de pers.ver. AFC. Tweemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd (rond de Pasen en rond de Kerst). Rotterdams systeem, verplicht gaan en drie rondes van 16 spellen. Elke ronde met een door het lot aangewezen maat. Het gaat om de gezelligheid, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. En altijd een prijs. Zie voor info onze site, of neem contact op met of schrijf in bij organisator Jan Al, telefoon 088-1522477 of e-mail mjbc.al@belastingdienst.nl.

De Paasklaverjas wordt gehouden maandag 10 april en de Kerstklaverjas maandag 18 december. Om 18:45 uur uiterlijk aanwezig zijn i.v.m. de vroeg aanvang van 19:00 uur. Parkeren (gratis) in de ondergrondse parkeergarage na vooraf aanmelden bij (mede)organisator Jan Al. Kosten niet AFC-leden € 7,50 en leden € 5. Inclusief drankjes en een presentje.

KERST 
De Kerstbijeenkomst 2017: dinsdag 19 december. Hieromtrent gaat u eerst later in het jaar nader horen (opzet, waar, eigen bijdrage?, wel of geen krans/VVV-bon, etc.).

TENSLOTTE
Zoals u inmiddels begrepen heeft kunnen zich vergeleken bij de voorgaande jaren als gevolg van de problemen omtrent (minder) toekenning van de subsidie wijzigingen voor doen in de ons bekende opzet. Wij als bestuur vragen u om begrip en doen ons best er in elk geval weer een goed en gezellig 'postactieven jaar' van te maken.
Namens het bestuur van Postactieven Haaglanden
en met vriendelijke groet,


Ferrie v.d. Heuvel
secretaris