NIEUWSBRIEF 2018 no 1 en no 2

Beste mensen,                                                                             

ALGEMEEN
Hierbij de nodige informatie omtrent de activiteiten in het jaar 2018.

Ingaande 2018 hebben wij direct te maken met de gevolgen van de lagere bijdrage door de DG van onze Dienst. Op subsidie van de bestaande leden (peildatum 31 dec. 2017) wordt 33 1/3% gekort! Voor leden aangemeld 1 jan. 2018 of later is de financiële klap voor ons als club nog groter, maar liefst een korting van 75%!  De DG wil daarnaast specifiek voor die laatste groep ook nog eens dat er een contributie verschuldigd wordt. Hij denkt aan een gemiddeld contributiebedrag dat personeelsverenigingen (landelijk gezien) voor hun leden hanteren. Wij als bestuur zijn het met die contributieheffing c.q. de hoogte, voor die groep niet eens. Het allerlaatste woord hieromtrent is nog niet gezegd. Maar het ziet er somber uit.

Uiteraard heeft dit consequenties. We zullen creatief te werk moet gaan, waar nodig - en dat is onvermijdelijk gelet op de impact - zal sprake zijn van (hogere) eigen bijdrages. Ook de invulling van activiteiten zal er onder te lijden hebben. Hoe verder in de jaren hoe groter het effect wordt. Het aantal leden met een lage bijdrage door de Dienst wordt groter en groter, terwijl het aantal bestaande leden - met de hogere bijdrage - nu eenmaal logischer wijze afneemt.

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook hier krijgen we mee te maken. Wat de gevolgen voor ons als club c.q. bestuur zijn is nog niet helemaal duidelijk. Landelijk is hieromtrent de discussie/voorlichting gestart en zijn we met u in afwachting van de gevolgen.

Kijk voor de stand van zaken/nieuwtjes/wijzigingen/aanvullingen overigens regelmatig op onze website www.pahaaglanden.nl. Deze is zo up-to-date mogelijk.

ID-BEWIJS
We maken de leden die van plan zijn van onze activiteiten gebruik te maken attent op de legitimatieplicht bij het aanmelden aan de balie bij de mensen van de beveiliging in het gebouw Prinsenhof (Belastingkantoor Den Haag). Zonder geldig ID-bewijs zal de afdeling beveiliging géén toestemming verlenen tot toegang!

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2017 is door de secretaris opgesteld en in de bestuursvergadering van 27 februari 2018 vastgesteld. Het is u reeds buiten deze nieuwsbrief toegezonden. Op de site is het gepubliceerd en voor een ieder ter inzage.

LEDEN
Per 1 januari 2018 - de nieuwe peildatum voor toekenning subsidie -  waren er 421 personen lid van onze vereniging.

SOOSMIDDAG
De voorjaarssoos wordt dinsdag 10 april gehouden. U en/of uw partner (geregistreerde leden) zijn vanaf 14:15 uur van harte welkom. Bar dicht rond 16:30 uur. Het is niet nodig u van te voren aan te melden. Geen eigen bijdrage. noteer de datum in de agenda. Er volgt namelijk géén aparte uitnodiging meer.

Locatie: het belastingkantoor Den Haag (restaurant gebouw Prinsenhof) Pr. Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

DAGJE-UIT
Ons jaarlijkse uitje staat op de rol voor donderdag 17 mei 2018. Evenals voorgaande jaren in nauwe samenwerking met Pasteur Reizen. Deelname zoals altijd voor eigen risico. Sluit bijv. zelf een annuleringsverzekering af, belangrijk bijvoorbeeld als u onverwacht als gevolg van - ik noem -  ziekte niet mee kunt terwijl van restitutie geen sprake kan zijn.

Programma
Zakten we de laatste jaren steeds af richting het zuiden, 2018 is dit niet anders. Maar we blijven in Nederland, we gaan naar Den Bosch!

Vertrek om 08:45 uur vanaf het Haagse belastingkantoor. Verzamelen vanaf 08:15 uur. De koffie en thee staan klaar in het bedrijfsrestaurant.

We arriveren rond koffietijd in Beesd (wie komt daar niet dagelijks?) waar de koffie en gebak op ons staan te wachten. Vervolgens rijden we door naar Den Bosch. Daar worden we gedropt en is er eigen tijd om de stad c.q. het centrum onveilig te maken. Ook om bijvoorbeeld eerst te lunchen. Deze lunch is net als vorig jaar niet inbegrepen bij het arrangement en dus voor eigen initiatief en rekening. Er zijn legio gezellige plekken (binnen en buiten) iets lekkers te scoren. Vergeet vooral niet naast de winkels en de terrassen - via de Parade - de befaamde Sint Jan en zijn museum met een bezoek te vereren.

We gaan ook varen en wel op de Binnendieze. Een vaartocht van 50 minuten, deels ónder de huizen en winkels van de stad. Een unieke belevenis. Gelet op de beperkte capaciteit van de bootjes (ze kunnen niet groter vanwege de nauwe doorgangen) zijn er een x-aantal bootjes besteld. Deze varen met een tussenpoos van 20 minuten. Van de indeling c.q. vertrektijd wordt u van te voren op de hoogte gesteld.

Indien iemand op voorhand al weet of niet wenst mee te varen kan hij/zij dit melden bij de aanmelding. Een gemaakte keuze wordt niet meer gewijzigd. Ook aanmelden na eerder afmelden is niet mogelijk (de boten moeten door ons namelijk ruim van te voren worden betaald; mutaties niet mogelijk).

Nadien is er nog even wat vrije tijd, waarna weer per bus vertrekken. Richting restaurant (welk, is nog een verrassing) voor een gezellig en hopelijk lekker diner. We verwachten tenslotte zo rond 21:15 uur weer bij ons vertrekpunt in Den Haag terug te zijn.

Kosten
Er is een eigen bijdrage van € 30 per persoon.

AANMELDEN
Aanmelden BIJ VOORKEUR via de website (www.pahaaglanden.nl bij 'activiteiten' en 'dagje-uit') of via een e-mail aan Bert de Jong. Degenen die de uitnodiging per post ontvingen kunnen gebruik maken van de opgestuurde aanmeldstrook. Uw aanmelding dient in ieder geval uiterlijk zondag 25 maart 2018 door ons te zijn ontvangen.

Aantal beschikbare plaatsen is niet onbeperkt. Schrijf dus snel in, voorkom teleurstelling.

Deelname is uitsluitend mogelijk voor de leden van Postactieven Haaglanden, waaronder uiteraard ook de partners, mits als lid geregistreerd. Degenen die zich tijdig hebben aangemeld voor het dagje-uit krijgen zo snel mogelijk bericht, ook over de betaling van de eigen bijdrage van € 30. Tijdige betaling is overigens wel een voorwaarde voor deelname.

Vragen
Indien er na het lezen van bovenstaande toch nog vragen zijn, dan kunt u met Ferrie van den Heuvel of Bert de Jong contact opnemen. Het telefoonnummer van Ferrie luidt: 06 19660671, en van Bert 06 44550149.

LANDELIJKE DAG
Dit jaar zou weer de tweejaarlijkse Landelijke Dag (De Ontmoeting) in Nieuwegein plaatsvinden. De negende alweer. Maar als gevolg van de al genoemde bezuinigingen (DG Belastingdienst) is deze - ook in de toekomst - komen te vervallen.

SMOELENBOEK
Eind 2013 is het bestuur begonnen met het “fotografisch vastleggen” van leden. Nieuwe leden worden bij aanmelding gevraagd zelf voor een (digitale) foto te zorgen. Uiteindelijk komen de foto’s beschikbaar op de eigen site. Waarom? Omdat de leden dan gemakkelijk kunnen zien wie is (ook al weer) wie. Eigenlijk zoals het tijdens ons werkzame leven ook al zo was. Niks nieuws wat dat betreft. Een uitzondering tot plaatsing op de website wordt gemaakt voor degene die zijn/haar bezwaar bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

E.e.a. is nog niet compleet. Check de site (via hoofdmenu is het smoelenboek te benaderen). Komt u er achter dat uw foto er niet bij zit (of die van uw partner) schroom dan niet een digitaal (pas)fotootje aan Bert de Jong - de beheerder van het smoelenboek - te sturen. E-mailadres postactievenhaaglanden@casema.nl. Klopt een naam niet (of ontbreekt er een naam) eveneens graag even doorgeven.

KLAVERJASSEN
Als u wilt klaverjassen bent u als lid van de PaH van harte welkom bij de pers.ver. AFC. Tweemaal per jaar wordt er een avond georganiseerd (rond de Pasen en rond de Kerst). Rotterdams systeem, verplicht gaan en drie rondes van 16 spellen. Elke ronde met een door het lot aangewezen maat. Het gaat om de gezelligheid, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. Zie voor info onze site, of neem contact op met of schrijf in bij organisator Jan Al, telefoon 088-1522477 of e-mail mjbc.al@belastingdienst.nl.

De Paasdrive wordt gehouden maandag 26 maart en de Kerstdrive maandag 17 december. Om 18:45 uur uiterlijk aanwezig zijn i.v.m. de vroeg aanvang van 19:00 uur. Parkeren (gratis) in de ondergrondse parkeergarage na vooraf aanmelden bij (mede)organisator Jan Al. Kosten niet AFC-leden  € 7,50 en leden € 5. Altijd een prijs(je) en de consumpties van de avond zitten begrepen in het inschrijfgeld!

KERSTBIJEENKOMST
Noteer: dinsdag 18 december. Hieromtrent gaat u eerst later in het jaar nader horen (opzet, eigen bijdrage/hoeveel, kerstkrans, /VVV-cadeaucard, etc.). Locatie: bedrijfsrestaurant gebouw Prinsenhof (u welbekend).

TENSLOTTE
Wij als bestuur vragen u om begrip voor de ‘moeilijkere’ omstandigheden  en doen ons best er weer een goed 'postactieven jaar' van te maken.Rijswijk, 9 maart 2018,
Namens het bestuur van Postactieven Haaglanden
en met vriendelijke groet,

Ferrie v.d. Heuvel
secretaris                                               


                                                    Nieuwsbrief 2018 no 2
                                               i.v.m. actuele ontwikkelingen

Nieuwe leden
Op 30 november 2017 heeft het Servicebureau Postactieven een brief ontvangen van de Directeur Generaal met betrekking tot de nieuwe regels voor toekenning van de subsidie aan Postactieven die onder die nieuwe regeling vallen. Dat betreft leden die na 1 januari 2018 zijn aangemeld bij het servicebureau. Voor ons betekent dit alle aanmeldingen die na 1 november 2017 door ons zijn ontvangen. Dit vigerende beleid is van kracht sedert 15 november 2016 toen het bestuur besloot dat leden die zich ná 1 november aanmelden eerst lid kunnen worden ingaande 1 januari van het daarop volgende jaar.

Gevolgen (voor nieuwe aanmeldingen):
Voor de reeds bij het servicebureau tot die datum bekende leden wordt de subsidie verlaagd van € 37,20 per jaar tot € 25 per jaar. Voor nieuwe leden, die dus na 1 januari 2018 worden opgenomen bij het servicebureau, bedraagt de subsidie per lid € 10 per jaar onder de verplichting (!) dat elk nieuw lid jaarlijks zelf € 15 betaalt. Voor degenen die zich samen met een partner aanmelden of reeds hebben aangemeld bedraagt die jaarlijkse bijdrage dan € 30. LET OP: het verschuldigde bedrag wordt niet berekend naar de nog niet verstreken maanden van een kalenderjaar: het is een jaarbedrag (besluit DG).

Hierover is door de  besturen van de zusterverenigingen in den lande gezamenlijk onlangs nog vergaderd op 11 april 2018 in Leerdam. Omdat wij en met ons de anderen met deze verplichte regeling c.q. bezuiniging niet gelukkig waren hebben wij  deze opgelegde maatregel zo lang en goed mogelijk als bestuur geprobeerd aan te vechten, ongedaan te maken, aan te passen. Helaas mocht niets baten. De regeling (maatregel) bleek onherroepelijk en ingegaan per 1 januari 2018. Het heeft daardoor even geduurd eer e.e.a. naar buiten werd gebracht. Excuses hiervoor, met name voor de nieuw aangemelde leden. Zij voelen zich hierdoor wellicht overvallen.

Voor de leden die zich na 1 november 2017 hebben aangemeld kan naar aanleiding van het bovenstaande gekozen worden voor:

1) Lid blijven onder de verplichting jaarlijks een eigen bijdrage betalen, zowel voor zichzelf als
    voor zijn of haar partner;

2) Alleen zelf lid blijven onder de verplichting jaarlijks een eigen bijdrage betalen en de partner
    niet als lid van Postactieven Haaglanden op te nemen;

3) Geen jaarlijkse eigen bijdrage en het lidmaatschap opzeggen.

Uiteraard heeft de opgelegde maatregel invloed op onze activiteiten. Er zullen zaken vervallen/veranderen en sprake zijn van (hogere) eigen bijdrages. Als direct gevolg kunnen wij als bestuur melden dat deelname aan onze kerstbijeenkomst 2018 een eigen bijdrage kost van € 5 per persoon en dat de toezending van de VVV-card m.i.v. 2018 niet meer aan elk huisadres wordt gezonden maar alleen aan die adressen waarvan niemand de kerstbijeenkomst bijwoont. Tevens is de waarde van de card verlaagd van € 15 naar € 10. De eigen bijdrage voor het dagje-uit (17 mei) was op voorhand al verhoogd naar zo’n 60% (voorheen 50%).

Het besluit van de DG heeft ook financiële consequenties voor de toekomst. Het aantal
€ 25 subsidieleden wordt vanzelfsprekend steeds minder en het aantal € 10 subsidieleden steeds meer.

Leuker kunnen we het niet maken, deze belastingdienstslogan is voor even weer heel actueel geworden. Maar de context is heel anders. Wij als bestuur gaan door met het organiseren zolang er genoeg animo bestaat voor de diverse activiteiten.

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat voor het bijwonen van activiteiten de deelnemer als lid opgenomen dient te zijn.

                                                      Privacy beleid
AVG
Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook voor onze vereniging (hoe klein ook).

Welke gegevens hebben wij en wat wordt er mee gedaan?

De ledengegevens worden landelijk beheerd/bewaakt door het servicebureau in Apeldoorn.
Lokaal wordt deze ledenadministratie beheerd door de penningmeester, die zorgt voor de verzending van emailberichten naar de leden. Voor de leden die geen e-mailadres bezitten zorgt hij voor een overzicht van leden die via de post deze informatie moeten ontvangen.

Wijzigingen in de ledenadministratie worden doorgegeven aan het servicebureau even als door haar ontvangen mutaties in de lokale administratie worden verwerkt.

De naam en adresgegevens zij nodig om bijvoorbeeld de jaarlijkse attentie toe te kunnen zenden. Het e-mailadres en het telefoonnummer zijn nodig om u te kunnen informeren via email of telefonisch. De geboortedatum is nodig om ter gelegenheid van kroonjaren een felicitatiekaart te kunnen sturen.

Naast de penningmeester hebben de voorzitter en de secretaris, indien nodig, toegang tot de in het lokale bestand opgenomen gegevens.

Mocht u alsnog bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens zoals hiervoor is aangegeven, verzoeken wij u om dit schriftelijk en ondertekend kenbaar te maken aan het Bestuur Postactieven Haaglanden of via e-mail aan postactievenhaaglanden@casema.nl

Tot nu toe zijn alle gegevens zoals opgenomen in het ledenbestand afkomstig van u zelf zoals opgegeven bij de aanmelding als lid.

Ook beschikt Postactieven Haaglanden over een website waarop foto’s en persoonsgegevens van leden kunnen voorkomen. Deze website is beveiligd via SSL (versleutelde gegevens-overdracht). Tevens is er bescherming - via onze host ingestelde en aangeschafte software - tegen met name hackers, het plaatsen van malware e.d. Met ingang van de nieuwe situatie kan de website uitsluitend ingezien worden nadat daarop is ingelogd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt jaarlijks gewijzigd en luidt vooralsnog: Prinsenhof

Gegevens zullen niet - behalve als gevolg van. wettelijke verplichtingen - aan derden worden verstrekt. De website maakt geen gebruik van cookies voor het verzamelen van uw gegevens.

Mochten er veranderingen of aanpassingen nodig zijn dan laten wij dat uiteraard weten.


Rijswijk, 18 mei 2018,
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,


Ferrie van den Heuvel
secretaris