Wetenswaardigheden voor de leden van Postactieven Haaglanden 010809
       

Inleiding
De brief met wetenswaardigheden ligt weer voor u. Het bestuur stelt er prijs op u - ook tussentijds - op de hoogte te houden. Het aantal leden bedraagt op dit moment 259. Er is sprake van een bescheiden groei.  In het eerste halfjaar moesten we afscheid nemen van Mw. S. Somai-Thakoerdjal, wegens overlijden en van Mw. V.G.O. van Weezel-Sloots die bedankte.

Het is misschien wel goed om op deze wijze nog even te melden dat in 2008 ons Mw. H.M. v.d. Borden-Sieraal, H.M. van Weezel, Mw. T.C.M. van Hooff-van Leeuwen en L. Venema ontvielen. Abusievelijk zijn de namen niet in het jaarverslag 2008 opgenomen. 

Dit jaar staat in het teken van verhuizen zoals u ongetwijfeld weet. De belastingdienst Haaglanden (kantoren ’s-Gravenhage, Gouda en Rijswijk) is inmiddels verhuisd - een enkele satelliet daargelaten - en in één gebouw getrokken: de Prinsenhof, gelegen aan de Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL  ’s-Gravenhage. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook wij als Postactieven daar een plekje gaan krijgen. U wordt hieromtrent uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  Zonder tegenbericht moet u er van uit gaan dat de activiteiten 2009, zoals de soosmiddag van 17 september, maar ook de kerstbijeenkomst van 15 december, nog in het CBG in Rijswijk plaatsvinden.

Informatievoorziening is heel belangrijk vindt het bestuur en is in dat kader erg verheugd dat het aantal leden met internet c.q. email gestadig groeit. Heeft u email en heeft dat nog niet doorgegeven, of uw emailadres is gewijzigd, geef dit zo snel mogelijk door (postactievenhaaglanden@casema.nl). Hetzelfde geldt uiteraard ook als u van woon- of postadres veranderd bent. Deze brief “Wetenswaardigheden per 1 aug. 2009” wordt per email aan de ons bekende adressen gestuurd en tevens per TNT aan degenen zonder emailadres of waarvan ons géén emailadres bekend is.

Haaglanden Breed
In het januari-februarinummer (2009) van Haaglanden Breed is, na bijdragen door secretaris Rob Bouwmeester, en van belang zijnde aanvulling door de overige bestuursleden een stuk opgenomen vervaardigd door onze voorzitter Johan Goverde. Ingegaan wordt
op het bestaan, de doelstelling en de activiteiten van de vereniging de Postactieven Haaglanden. Voor de inhoud wordt verwezen naar het betreffende nummer. Ook is het integraal terug te vinden op onze site www.pahaaglanden.nl. Overigens wordt opgemerkt dat als gevolg van bezuinigingen het blad Haaglanden Breed inmiddels gedwongen is op te houden te bestaan.

Soosmiddag van 17 maart 2009
Misschien wel voor de één na laatste keer in het CBG Rijswijk was er op dinsdag 17 maart onze traditionele soosmiddag. Het was zoals altijd gezellig en gemoedelijk. Onder het genot van een kopje koffie en of thee, en later voor velen nog iets sterkers praatten we met z’n allen weer even bij. En werd uitgekeken naar het jaarlijkse aankomende uitje in mei.

Dagje Uit 2009

Donderdag 14 mei zijn we er lekker op uit geweest. Om 09:00 uur vertrokken we met z'n vierentachtigen in twee bussen van good old Pasteur naar Heusden waar we onthaald werden met een lekker kopje koffie met appeltaart. Onder leiding van gidsen maakten we een interessante wandeling door het unieke oude vestingstadje. Terug in de bus maakten we een tour door het prachtige Land van Altena om vervolgens in Lage Zwaluwe de lunch te gebruiken. Na dit smakelijke gebeuren werd het tijd voor de Biesbosch. En die deden we per boot. In Drimmelen stapten we aan boord van de Catharinaplaat voor een gezellige vaartocht van 2 uur door het prachtige natuurgebied. Tenslotte met de bussen naar het kleine dorp Wagenberg waar in een goed en gezellig restaurant het diner wachtte. Uiteindelijk waren we weer om goed 21:15 uur terug bij de opstapplaats in Den Haag en konden we terugkijken - dank ook aan de weergoden  - op een erg geslaagde dag. Foto’s terug te zien op onze website.

Personeelsfonds Ministerie van Financiën

Het laatste half jaar (incl. de kersttoespraak van voorzitter Johan Goverde, maar ook via onze eigen website) is er uitgebreid aandacht gevraagd voor de “Stichting Personeelsfonds Ministerie van Financiën”. Zowel actieve als gepensioneerde medewerkers van het MvF kunnen lid worden. Inmiddels zijn ruim 18.000 (oud)collega’s contribuant voor het luttele bedrag van € 5,45 per jaar. Bij het fonds kan steun gevraagd worden indien door ziekte, echtscheiding of schulden men in financiële problemen is geraakt. Deze steun bestaat dan uit het verstrekken van een lening of gift. Maar ook bij (langdurige) ziekte van de contribuant zelf of van zijn/haar partner kan een beroep worden gedaan op een attentie in de vorm van een bloemetje, fruitmand of cadeaubon. Dit geldt ook voor degenen die een pensioen, VUT- of FPU-uitkering ontvangen en ziek zijn of die in moeilijke omstandigheden verkeren door bijvoorbeeld langdurige ziekte van de partner. Deelnemen aan het fonds is ingegeven door een vorm van solidariteit!

Onze eigen zeg maar wervingsactie was een succes. Van de leden die nog geen lid waren, meldden zich 25% aan als lid! Een verdubbeling van het aantal dat reeds lid was. Op onze site is overigens nog steeds een aanmeldingsformulier te vinden.

Website
Zoals u inmiddels bekend, hebben we een eigen website: www.pahaaglanden.nl. Ondergetekende heeft de site opgezet en onderhoudt deze met veel plezier. Er wordt hard gewerkt de site zo actueel mogelijk te houden en/of nieuwe rubrieken toe te voegen (al dan niet op verzoek). Dus bent u benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de Postactieven Haaglanden, ontwikkelingen t.a.v. locaties bijvoorbeeld, maar ook om iets terug te vinden (archieffunctie) dat eerder is gemeld via bijvoorbeeld nieuwsbrieven: check de site, zoals dat heet. Het aantal mensen dat dit reeds doet groeit gestadig. Tot ziens!

Servicebureau Postactieven
De belangrijkste te melden zaak betreft het als postactieve toegang kunnen krijgen tot BDplaza. De ontmoetings- en discussieplaats voor Belastingdienstmedewerkers op internet. Naast belastingtechnische zaken vindt u er info  - en kunt u van gedachten wisselen - over de meest uiteenlopende onderwerpen. Wilt U zich aanmelden neem dan contact op met het Servicebureau postactieven (www.cpb-pa.nl).

Herhaalde oproep
In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan aan leden, die eventueel hebben deelgenomen aan de sportieve activiteiten van de Federatie Personeelsvereniging Financiën ( FPF), contact op te willen nemen met één van de bestuursleden over hun ervaring. Publicatie van de ervaring op de website van PaH leek ons een goed idee en mogelijk een aansporing voor andere leden om ook eens mee te doen, individueel dan wel samen met andere leden. Tot op heden is het echter stil gebleven, vandaar deze herhaalde oproep.

Even niet goed
Soms hoort het bestuur achteraf, dat de gezondheidstoestand van bepaalde leden of hun partner het laat afweten. Deze signalen komen soms pas na verloop van tijd binnen. Indien er leden zijn die op de hoogte zijn dat het even niet goed gaat met een medelid of partner dan stelt het bestuur het bijzonder op prijs om hierover geïnformeerd te worden.

Belangrijke data nog in 2009
Soos           : donderdag 17 september 2009, aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur
Kerstviering  : dinsdag    15 december   2009, aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur

Loactie       : vooralsnog (zonder tegenbericht) CBG Rijswijk

Bereikbaarheid bestuursleden:

Johan Goverde        :voorzitter                tel: 079 3316359   e-mail: goverde1947@casema.nl
Rob Bouwmeester :secretaris              tel: 0181 671564   e-mail: bouwmeester24@online.nl
Bert de Jong            :penningmeester  tel:079  3460054     e-mail: postactievenhaaglanden@casema.nl
Ferrie vd Heuvel     :plv. secretaris/      tel: 070  3947136    e-mail: ferrie@ziggo.nl
                                   penningmeester


Fijne (na)zomer toegewenst, namens het bestuur,Rijswijk,  31 juli 2009


Ferrie v.d. Heuvel
Plv. Secretaries