Stichting “Personeelsfonds Ministerie van Financiën”

Als post-actieve moet u het meestal met wat minder inkomen doen. Soms komt u onverwacht voor zulke grote uitgaven te staan dat u niet meer weet hoe u dat kunt of moet betalen. Het is voor u als post-actieve handig om te weten dat u in bepaalde gevallen dan een beroep kunt doen op het Personeelsfonds Ministerie van Financiën voor een renteloze lening of een gift.

U kunt als oud medewerker van het Ministerie van Financiën bij het Personeelsfonds rechtstreeks een schriftelijke aanvraag om hulp indienen als u onverhoopt in de financiële problemen bent geraakt. Uiteraard wordt een dergelijke aanvraag vertrouwelijk behandeld door het Personeelsfonds.

Het Personeelsfonds Ministerie van Financiën is een onafhankelijke stichting die is opgericht door de vakbonden en het Ministerie, het is een stichting van collega’s voor collega’s.

In welke gevallen en bij welke kosten kan het Personeelsfond hulp bieden?
·Kosten die u zelf moet betalen in verband met ziekte of invaliditeit die een te groot beslag
op uw budget leggen zoals bijvoorbeeld
- reiskosten in verband met een opname in het ziekenhuis;
- hoge eigen bijdrage huishoudelijke hulp bij ziekte van u en/of uw partner;
- kosten voor hulpmiddelen uit medische overwegingen;
- kosten voor bepaalde therapieën;
- overige ziektekosten;
- aanpassingen aan de woning i.v.m. de gezondheid.
·bij een verhuizing in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld om medische of sociale
redenen);
·bij andere financiële problemen.
Het Personeelsfonds zal u geen financiële hulp bieden als:
·uw schulden veel te hoog zijn en gelet op uw inkomen minus uw vaste lasten de
verwachting is dat een evt. renteloze lening niet binnen drie jaar kan worden terugbetaald;
Het bestuur van het Personeelsfonds vergadert meestal één keer per maand en behandelt dan de lopende aanvragen. Het bestuur kan eventueel nog aanvullende informatie aan u vragen om tot een afgewogen oordeel over uw aanvraag te komen.

Wilt u om hulp vragen bij het Personeelsfonds?
Meer informatie over het Personeelsfonds en het aanvraagformulier kunt u vinden op de site
www.personeelsfonds.nl.

Wilt u graag persoonlijk contact opnemen? Het secretariaat van het Personeelsfonds is ondergebracht bij het Ministerie van Financiën, Postbus 11644, 2502 AP Den Haag en bereikbaar onder de telefoonnummers (070) 342 84 25 of (070) 342 84 31.

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen:
personeelsfonds@minfin.nl.

Wilt u contribuant worden van het Personeelsfonds?
Het Personeelsfonds heeft ook uw bijdrage nodig om haar werk te kunnen doen. Eén voor allen, allen voor één. U kunt als post-actieve contribuant worden van het Personeelsfonds voor € 5,45 per jaar (zie onderstaand formulier).

STICHTING “PERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN FINANCIËN”

Ik meld mij aan als contribuant / donateur met ingang van………………………….


Naam en voorletters:………………………………………………………………m/v

Adres:…………………………………………………………………..

Woonplaats + postcode:…………………………………………………………………..

Geboortedatum:…………………………………………………………………..

De contributie van € 5,45 per jaar kan worden overgemaakt op rekeningnummer
187746 t/n Stichting “Personeelsfonds Ministerie van Financiën” te Den Haag.

·U kunt dit zelf regelen met uw bank of

·indien u een rekening hebt bij de ING, kunnen wij u een machtiging toezenden voor een automatische overschrijving.

Graag toezending van deze machtiging:  ja / nee
   
Datum:………………………………………………….............……………..

Handtekening:…………………………………………………………………..Vul het in en stuur het aan aan:

Stichting "Personeelsfonds Ministerie van Financiën"
Antwoordnummer 11001
(een  postzegel is niet nodig)
2509 VE Den Haag
click